Център за професионално обучение

Лиценз № 200712520 на НАПОО


Дейността на професионалния учебен център е насочена към подготовката на високо квалифицирани кадри, като отговор на широките обществени и индивидуални интереси и потребност.

Центърът за квалификация осигурява високо качество на учебния процес, ново и актуално съдържание на учебните програми, които са разработени в съответствие с националните и европейските стандарти за квалификации.

Издадените документи са с национална и европейска валидност. Те удостоверяват професионалните знания и умения при кандидатстване за работа.

No.ПрофесияСпециалност
1. "Оператор на компютър", код 482030 1. "Текстообработване", код 4820301
първа степен на професионална квалификация
2. "Монтьор на транспортна техника", код 525020 1. "Автотранспорта техника", код 5250201
втора степен на професионална квалификация с възможност за придобиване на правоспособност на водачи на МПС от всички категории

2."Пътностроителна техника", код 5250202
втора степен на професионална квалификация с възможност за придобиване на правоспособност на машинист на пътностроителни машини
3."Продавач-консултант", код 341020 1."Продавач-консултант", код 3410201
втора степен на професионална квалификация
4."Оперативен счетоводител", код 344030 1."Оперативно счетоводство", код 3440301
трета степен на професионална квалификация
5."Икономист", код 345120 1."Търговия", код 3451202
трета степен на професионална квалификация

2."Земеделско стопанство", код 3451203
трета степен на професионална квалификация

3."Икономика и мениджмънт", код 3451204
трета степен на професионална квалификация
6."Офис-секретар", код 346020 1."Административно обслужване", код 3460201
втора степен на професионална квалификация
7."Офис-мениджър", код 346010 1."Бизнес-администрация", код 3460101
трета степен на професионална квалификация
8."Електромонтьор", код 522020 1."Електрообзавеждане на транспортна техника" код 5220207
втора степен на професионална квалификация
9."Монтьор на енергийни съоръжения и инсталации", код 522040 1."Газова техника", код 5220406
втора степен на професионална квалификация

2."Топлотехника - топлинна, климатична, вентилационна и хладилна", код 5220409
втора степен на професионална квалификация
10."Монтьор на подемно-транспортна техника", код 525060 1."Подемно-транспортна техника, монтирана на пътни транспортни средства", код 5250601
втора степен на професионална квалификация с възможност за придобиване на правоспособност:
- водач на електрокари и мотокари;
- машинист на кранове стрелови тип, монтирани на автомобили или самоходни и несамоходни шасита /автокранове/;
- машинист на подвижни работни площадки /автовишка/

2."Подемно-транспортна техника с електрозадвижване", код 5250602
втора степен на професионална квалификация с възможност за придобиване на правоспособност:
- машинист на мостови и козлови кран;
- машинист на портален кран;
- машинист на кулокран
11."Фермер", код 621060 1."Земеделец", код 6210601
втора степен на професионална квалификация

2."Производител на селскостопанска продукция", код 6210602
трета степен на професионална квалификация
12."Водач на МПС за обществен превоз", код 840090 1."Вътрешни и международни превози на пътници", код 8400901
първа степен на професионална квалификация с възможност за придобиване на:
- правоспособност на водач на МПС от категории: В, D;
- професионална компетентност за превоз на пътници /периодично обучение и начална квалификация/

2."Вътрешни и международни преводи на товари", код 8400902
първа степен на професионална квалификация с възможност за придобиване на:
- правоспособност на водач на МПС от категории: С, СЕ, ВЕ;
- професионална компетентност за превоз на товари /периодично обучение и начална квалификация/;
- превоз на опасни товари по шосе /АДР/ - основен, цистерни, клас 1, клас 7

За записване:

1.Документ за завършено образование, в зависимост от изискванията на учебната програма.

2.Медицинско свидетелство, че професията по която ще се обучава кандидата не му е противопоказна.

3.Снимки - 2 бр.

Срокът за подаване на документи е постоянен.

Лиценз № 200712520 е издаден на Център за професионално обучение към "Калпаков" ЕООД, гр.Хасково, на основание чл.42, т.2 от Закона за професионално образование и обучение и решение с протокол №1 от 09.01.2008 г. на Управителния съвет на Националната агенция за професионално образование и обучение. Със Заповед №35 от 10.07.2009 г. на НАПОО. Лицензията е допълнена с нови професии.